Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירים

כללי / מרץ 22, 2020

מאמר שנכתב ע"י עו"ד מישל אוחיון

משבר הקורונה הוא אירוע דרמטי עבור העולם כולו. אירוע זה מזמן לנו אתגרים רבים ומגוונים, בעלי השלכות עסקיות כבדות משקל.

המשבר מהווה אירוע בו על החברות העסקיות לבחון את דרכי פעולתן, הן בישראל הן מחוצה לה, ועל הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים לנקוט את האמצעים הנכונים כדי למזער עד כמה שניתן את סיכוני הקורונה ונזקיה, בראש ובראשונה לעובדי החברה ולמנהליה, וכן לפעילות החברה.

נושא ראשון עליו יש להקפיד הוא למלא בהקפדה יתירה אחר הוראות והנחיות הגופים הממשלתיים ובראשם – משרד הבריאות. הקפדה כזו כוללת – וידוא כי ההוראות וההנחיות מקויימות הלכה למעשה, וככל שיש צורך בהקצאת תקציב מיוחד או אמצעים אחרים לשם כך – יש להקצותם.

המשבר גורם לצורך להתמודדות יתר עם חובת הזהירות של דירקטורים ונושאי משרה. אחד הקשיים הגדולים ביותר עבורם הוא קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. זו הסיטואציה בה אנו מצויים כעת. כדי להתמודד עם אי-ודאות יש לפעול בשתי דרכים: האחת, ניסיון לאסוף מידע איכותי (רלבנטי ומהימן) מכמה מקורות מידע, תוך הצלבה ביניהם; השני, לערוך סימולציות של התרחשויות אפשריות, והיערכות להן.

את ההתארגנות למשבר יש לנהל כמו ניהול סיכונים שנעשה על-ידי הדירקטוריון ועל-ידי ההנהלה הבכירה. במובן זה, עליהם לבחון מהם הסיכונים האפשריים, מהי סבירות התרחשותם, מהו "משקלם הסגולי", וכיצד יש להיערך אליהם.

אנו מציעים לקיים היוועצות אחת למספר ימים, ואם נדרש בתכיפות גדולה בהתאם לנסיבות. כמו כן, יש לתעד את ההיוועצויות – הרקע העובדתי להן, המסקנות וההמלצות.

המשבר מחייב עדכון של תקציב החברה ותוכנית העבודה שלה, ויוצא מכך – אף של התארגנות אסטרטגית לזמן הקרוב.

להלן מספר המלצות ספציפיות:

  1. תזרים מזומנים – בנסיבות הקיימות לתזרים המזמנים של החברה יש משמעות מהותית ביותר. יש לבחון את תזרים המזומנים השוטף והחזוי של החברה לתקופה הקרובה, כל חברה בהתאם למחזור עסקיה וסביבתה העסקית, את תנאי האשראי מול הספקים, ואת תנאי האשראי מול הלקוחות.
  2. ספקים – יש לוודא כי הספקים המהותיים של החברה מחזיקים מלאי מספק להתנהלות שוטפת של החברה.
  3. לקוחות – יש לבחון את תנאי ההתקשרות עימם, את הבטחונות לתשלומיהם ואת יכולתם לעמוד בתשלומים.

 

 

 

 

חדשות נבחרות