Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

אחריות פלילית של מנהלים ובעלי מניות בגין אי הגשת דוחות מס במועד

מאמרים מקצועיים / יונ 07, 2022

מאת: סיימון יניב, עו"ד ורו"ח

כמי שמיצגים לקוחות שנים רבות בתחום המיסים במישור האזרחי ובמישור הפלילי, נתקלנו בלא מעט מקרים, ובפרט בעת האחרונה, בקבלת שיחה בהולה מלקוח – בעל מניות, נושא משרה, דירקטור, שהליכים פלילים ממנו והלאה, מתחילה באלו המילים: "תקשיב קיבלתי טלפון מחוקר מס הכנסה שביקש שאתייצב והוא סירב לומר לי במה מדובר".

בליווי הלקוח המבוהל אל פקיד שומה חקירות, התברר כי חוקר המס הכנסה ביקש לחקור את בעל המניות תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירה בגין אי הגשת דוחות מס הכנסה של החברה שבבעלותו.

בעל המניות מצא עצמו מופתע מהחשדות מהאשמות שהופנו כלפיו בחקירה, במיוחד כשלתומו האמין שהנושא מטופל ע"י משרד רואי החשבון של החברה, והדו"ח מתעכב בשל אילוצים לגיטימיים. ובכלל, הלקוח שאל מדוע מיחסים לו עבירה כשהמחדל נעשה בכלל ע"י החברה כגוף משפטי נפרד. בעל המניות אומנם ידע (או שלא) שהגשת הדו"ח מתעכבת בשל עניין הדורש בחינה בטרם הגשת הדו"ח, אך לתומו סבר שהאיחור בהגשת הדוחות יוביל במקרה הגרוע להטלת קנסות בסכום לא מהותי – סיכון מחושב ביחס להגשת דו"ח טרם בחינתו.

בלא מעט מקרים נמצא כי בעלי מניות ומנהלים בחברות לא מודעים לאחריות הפלילית המוטלת עליהם בדין ביחס למחדלי דיווח של החברות שבבעלותם ו/או מנהלים ובעלי תפקידים באותן חברות, ובפרט ביחס למחדלים "מנהליים" כגון אי הגשת דוחות במועד.

האחריות הפלילית לאי הגשת דוחות המס המוטלת על בעלי תפקיד ובעלי מניות בחברות מוטלת עליהם מכח סעיפים ייעודים בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"מ.

החוק קובע כי מי ששימש כ"מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות, או פקיד אחראי, נאמן או בא כח" של חבר בני אדם (לרבות שותפות) יחשב למי שאחראי לביצוע עבירות שבוצעו על ידי אותו חבר בני (אי הגשת דו"ח במועד). עוד מטיל החוק עונש של עד שנת מאסר למי שהיה חייב בהגשת דו"ח שלא הוגש, כך שבעל המניות ששימש כמנהל פעיל בחברה ובכלל זה גם מי שמשמש כדירקטור, יחשב כמי שלא הגיש את הדוח בעצמו גם אם מדובר בדו"ח של החברה ולא בדוח האישי שלו. חריג אחד לכלל הוא במקרים שבהם יצליח אותו אדם להוכיח שהעבירה בוצעה שלא בידיעתו או שנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת ביצוע העבירות.

חוק מע"מ כולל סעיף מקביל לסעיף בחוק מס הכנסה ומטיל את האחריות הפלילית על מנהל פעיל ובהם גם מזכיר, נאמן, בא כח, שותף פעיל, חשב, מנהל חשבונות, וכל פקיד אחראי בגין עבירות שנעברו על ידי חבר בני אדם (לרבות שותפות), למעט במקרים בהם אותו אדם יצליח להוכיח שהעבירה בוצעה שלא בידיעתו או שנקט באמצעים נאותים להבטיח את קיום הוראות החוק.

ואם אתם מסוקרנים כיצד הסתיימה החקירה שנפתחה כנגד אותו לקוח, בסופו של יום ארוך רווי מתח וחרדה, הושגה הסכמה מול פקיד שומה חקירות שבתנאי שהמחדל יוסר והדו"ח יוגש בהקדם, פקיד השומה יסתפק באזהרה בלבד.

יצויין כי פקיד השומה רשאי להמיר את העבירות בקנס מנהלי ובתנאי שמדובר במחדל חד פעמי שלא חוזר על עצמו. במקרים אחרים כשמדובר במחדל חוזר ובפעילות בעלת היקף מהותי, פקיד השומה יבקש להגיש כתב אישום כנגד בעלי תפקיד בחברה.

ועל כן, אין זו רק בגדר המלצה, בכדי להימנע על פי החוק מהגשת כתב אישום כנגד בעלי תפקיד בחברה ובמיוחד כנגד בעלי מניות שמשמשים כמנהלים פעילים בחברות (להם מיוחסת בד"כ האחריות העיקרית לביצוע המחדל) עליהם לעשות כל אשר ביכולתם בכדי לקיים את הוראות החוק בחברות המנוהלות על ידם ולדאוג שדוחות החברה יוגשו בזמן.

חדשות נבחרות