Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

הזמנה להציע הצעות לרכישת 3 דירות בבניין מגורים חדש שבגוש 6158 חלקה 1155 ברחוב סנהדרין 14 רמת גן

עדכון לקוחות / אפר 17, 2023

1. כל המעוניין מוזמן בזאת להציע הצעה לרכישת זכויות בדירות שמס' 13, 15 ו 17 בבבניין מגורים חדש שבגוש 6158 חלקה 1155 ברחוב סנהדרין 14 רמת גן (להלן "הדירות").

2. להלן פירוט הדירות: דירה מספר 13 הינה דירת 4 חדרים בקומה 6; דירה מספר 15 הינה דירת 4 חדרים בקומה מספר 7; דירה 17, הינה דירת פנטהאוז 3 חדרים בקומה 8.

3. ניתן להציע הצעות לרכישת כל הדירות כמקשה אחת או כל דירה בנפרד.

4. מובהר בזאת, כי כל עניין, ללא יוצא מן הכלל, מכל סוג או מן שהוא, הנוגע לזכויות בדירות, כפוף לבדיקות עצמאיות של המציע, על אחריותו הבלעדית, ואין בהזמנה זו בכדי להוות כל מצג מטעם כונס הנכסים בקשר לזכויות ו/או טיבן. המכר כפוף להוראות ותנאי הסכם המכר המותנה.

5. הדירות ימכרו במסגרת כינוס נכסים של החייבים, המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב במסגרת תיק הוצל"פ 511858-04-22, וכפוף לאישור רשם ההוצאה לפועל.

6. על המציע ובאחריותו לבדוק את מלוא המידע על הדירות, כולל מצבן הפיזי ומצבן התכנוני, הרישומי והמשפטי. הדירות ימכרו במצבן הנוכחי ("AS IS") ועל סמך בדיקות המציע בלבד.

7. כונס הנכסים ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלה בדירות ואינו מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי תיאור הדירות ו/או לגבי מצבן ו/או באשר לזכויות בהן ו/או לגבי המצגים שיוצגו בחוות הדעת השמאי המצורפת למסמכי ההזמנה.

8. תנאי להגשת הצעות הינו איסוף ועיון במסמכי ההזמנה הכוללים, בין היתר, את התנאים המלאים של ההזמנה ואת תיק הנכסים. את מסמכי ההזמנה ניתן להשיג במשרד עו"ד פרל כהן ושות', רח' מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב (להלן: "משרד כונס הנכסים") ו/או באמצעות פנייה לנציג מטעם כונס הנכסים, מר עידו לנג במספרו 03-3039000/9258.

9. את ההצעות, יש להגיש באופן של מסירת מסמכי ההזמנה חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע, לרבות פרטי המציע, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה), עד ליום 05.05.2023   בשעה 16:00, למשרדי כונס הנכסים.

10. להצעה תצורף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה של 10% מסכום ההצעה. תוקף הערבות הבנקאית יהיה, לכל הפחות, עד לתום 90 יום ממועד הגשת ההצעה. הח"מ יהיה רשאי לדרוש מהבנק להאריך את תוקף הערבות מפעם לפעם, או לפורעה אם לא תוארך. הערבות הבנקאית תחולט במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו, מכל טעם שהוא ו/או יפר תנאי מתנאיה ו/או מתנאי הסכם המכר. מציע שהצעתו התקבלה על ידי הח"מ ולא עמד בתנאי הסכם המכר, במועדים המפורטים בהצעה זו ובהסכם המכר, יהיה הח"מ רשאי לחלט את ערבותו, על חשבון כיסוי נזקיו ו/או על חשבון פיצוי מוסכם מראש בגין הפרת התחייבויותיו של המציע, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר.

10. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירת הזכויות בדירות, אינה כפופה לדיני המכרזים ו/או להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992, אין בה משום הצעה ו/או התחייבות של הח"מ למכור את הזכויות בדירות למי מהמציעים, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם אחר כלשהו. הח"מ יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מעין מכרז, מו"מ או הליך של התמחרות עם המציעים או חלקם או עם אדם אחר, והוא שומר לעצמו את הזכות לוותר על פגמים ולבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתו, והינו רשאי שלא למכור את הזכויות בקרקע, כלל. דמי תיווך לא ישולמו בכל מקרה.

בכבוד רב ,

עו"ד ישראל בכר, כונס הנכסים

 

לקריאת המסמך המלא והנספחים, הקליקו כאן>>

https://www.pearlcohen.co.il/wp-content/uploads/2023/04/חוברת-מכרז-סנהדרין-14-רמת-גן-דירות-131517.pdf

חדשות נבחרות