Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

ביוגרפיה

לאתי ניסיון רב בטיפול בעסקאות מסחריות וייצוג וליווי מציעים המשתתפים במכרזים מורכבים במגוון תחומים, לרבות בתחומי התשתיות, התחבורה והאנרגיה, עם דגש מיוחד על היכרות עם הרגולציה הייחודית לתחומים אלה.

טרם הצטרפותה של אתי למשרד, היא צברה את עיקר ניסיונה במחלקת המכרזים, התשתיות והאנרגיה של משרד יגאל ארנון ושות', כאשר ליוותה ועדות מכרזים ומציעים במהלך כל שלבי ההליך המכרזי וחיי הפרויקט, לרבות בעתירות מנהליות.