Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ביוגרפיה

תומר מייצג חברות ציבוריות ופרטיות, ומעניק להן ייעוץ במגון רחב של תחומים מסחריים, לרבות בגיוסי הון, הנפקות (IPO) ובעסקאות מסחריות מורכבות. כמו כן, תומר  מלווה באופן שוטף חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכן תאגידים בהליכי מיזוגים ורכישות, בהסכמים מסחריים ובעסקאות מימון.

טרם הצטרפותו לפרל כהן, עבד תומר בפירמת עורכי דין מובילה, והתמחה בליטיגציה בנקאית ובליווי תאגידים בהליכי חדלות פירעון.

תומר מחזיק בתואר נוסף במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות.