Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

דיונים בדרך של היוועדות חזותית בשעת מצב החירום – האם הפרקטיקה תישאר איתנו גם בחלוף המשבר?

עדכון לקוחות / נוב 28, 2023

מאת עו"ד טל רון, וקרן חכם, מתמחה במחלקת הליטיגציה המסחרית

כחלק מתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018, הוחלט על אפשרות של קיום דיון, במקרים מסוימים, בדרך של היוועדות חזותית (דיון באמצעות שיחת וידאו). סוגי הדיונים בהליך האזרחי שיתכן וישמעו בהיוועדות חזותית בהתאם לתקנות הם: דיון קדם משפט -תקנה 61 (ג'), עדות מוקדמת – תקנה 63 (8), שמיעת עדות – תקנה 72. יובהר כי הדיון בהיוועדות חזותית הינו דיון משפטי לכל דבר ועניין.

דיון בהיוועדות חזותית, קרי, בהתחברות מרחוק באמצעות תוכנות מחשב ומבלי להתייצב בבית המשפט, נכנס לשימוש במהלך ימי הקורונה, בהם ריחוק חברתי היה "צו השעה". משנסתיים הצורך בריחוק חברתי, השימוש בהיוועדות חזותית דעך באופן כמעט מוחלט, ודיונים פרונטליים חזרו להיות הדרך העיקרית לנהל דיון בהליך המשפטי.

בצל מלחמת חרבות ברזל שפרצה אחרי מתקפת הטרור ביום 7.10.2023, ולאחר דחיות על גבי דחיות של דיונים בבתי המשפט בתחילת תקופת המלחמה, הוחלט להשיב את פרקטיקת השימוש בהיוועדות חזותית. בהתאם להודעה מס' 7 מטעם שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א- 1991 על בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל בכל הארץ, הליכי קדם משפט חזרו להתקיים במתכונת של היוועדות חזותית כברירת המחדל, כאשר רק אם יש הסכמה של הצדדים, ניתן לקיים דיון פרונטלי.

נשאלת כעת השאלה, בראי התקדמות הטכנולוגיה ואתגרי התקופה, האם זה נכון להפוך את אפשרות קיום הדיונים בדרך של היוועדות חזותית לברירת המחדל, לפחות בחלק מהדיונים לאורך ההליך המשפטי, דוגמת דיון קדם המשפט. נפרט את הטיעונים לכאן ולכאן:

מצד אחד ניתן לטעון שהכיוון שהעולם מתקדם אליו כיום הינו עבודה מ"רחוק", והגיעה העת לשלב הליכים מרחוק גם בעולם המשפט. קיום דיונים מ"רחוק" יאפשר למשתתפי ההליך להמשיך את מהלך חייהם וימנע את הצורך של הצדדים לקחת חופש מעבודתם, לבטל התחייבויות ולהתאמץ להגיע לבית המשפט, בשים לב כי לעיתים מדובר בנסיעה ארוכה. מידת המאמץ הנדרשת להשתתפות בהליך תרד והנגישות למערכת המשפטית תשתפר.

מנגד, נטען, כי זה לא תמיד נכון להפחית את הקושי הכרוך בהליך משפטי. בתי המשפט כורעים כיום תחת עומס התיקים. סביר להניח שהקלה על ניהול ההליך המשפטי רק תגביר את העומס ואת כמות ההליכים ולפעמים תוביל להליכי סרק.

בנוסף, סיבה מרכזית מאוד לטעמנו לצמצם את השימוש בהיוועדות חזותית, אלא אם הצורך מחייב זאת, היא הערך של פגישה בין הצדדים ובנוכחות השופט באולם. ברור לכולם, כי לפעמים התרשמות של השופט מהצדדים ומהדינמיקה ביניהם "פנים מול פנים" אינה ניתנת להחלפה. כך, גם עבור הצדדים יש ערך רב לפגישה עם שופט שמסתכל עליהם בעיניים, שואל אותם את השאלות הקשות ומעלה בפניהם את המכשולים הקיימים עבורם בניהול ההליך.

נציין, כי עדיין היוועדות חזותית מלווה בקשיים טכניים ותקשורתיים רבים, כולל קשיי חיבור אינטרנטי וקושי להבין את הנאמר, וכל הללו יוצרים "קצרי תקשורת" בין בית המשפט והצדדים, שעלולים להקשות את ניהול הדיון והעלאת הטענות.

להשקפתנו, סביר שבנקודה מסוימת בעתיד, כורח הנסיבות יביא את בתי המשפט לשנות את אופן קיומם של דיונים מסוימים למקוונים. אולם לדעתנו, טרם התקיימו התנאים לכך. כיום, לדעתנו, לא רק שהמערכת המשפטית עדיין לא בשלה למעבר הזה אלא גם שיתרונות הדיונים הפרונטליים גוברים על דיונים מרחוק.

חדשות נבחרות