Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

נגיף הקורונה- הנחיות לשגרה החדשה

כללי / מאי 03, 2020

בהמשך לצעדים הננקטים כחלק מ"אסטרטגיית היציאה", אנו מביאים לידיעתכם את כל השינויים הרלוונטים בכל הנוגע לתיקונים בתקנות שעת חירום הנוגעים לעובדים ומעסיקים, נכון ליום 3 במאי 2020.

הנחיות למעסיקים בעת משבר הקורונה מאת קליה קליין

חדשות נבחרות