Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

משפט חוקתי ומינהלי

אנו מייצגים לקוחות מקומיים ובינלאומיים בפני כלל הערכאות השיפוטיות והגופים המנהליים לרבות בית המשפט העליון.

על התחום

קבוצת המשפט החוקתי והמנהלי של פרל כהן מצויה באינטראקציה תכופה עם רגולטורים, עיריות וגופים ממשלתיים. אינטראקציה זאת מסייעת לצוות שלנו לייעץ ללקוחות הן מהמגזר הפרטי והן מהציבורי בקשת נרחבת של סוגיות חוקתיות הנוגעות למגוון תחומים עסקיים כגון נדל"ן, מכרזים, מיסוי עירוני, תכנון ובנייה ורישוי.

לקוחותינו נהנים מקשרינו הרבים, הידע והבנה של המדינה ותהליכים מדינתיים, וכן ניסיונו המוכח והמוצלח בהופעות בפני הערכאות השיפוטיות הרלוונטיות.

צוות המשפט החוקתי והמנהלי של משרדנו משתף פעולה עם קבוצות אחרות בייצוג לקוחות טכנולוגיים בתחומים בהם המשפט המנהלי נוגע לתחום עיסוקם הספציפי. יתרה מכך, ללקוחותינו המקומיים והבינלאומיים מובטחת יכולותינו לבנות טענות משפטיות יצירתיות ואיתנות וכן ניסיוננו בפני גופים מנהליים וכלל הערכאות השיפוטיות, לרבות בית המשפט העליון.