Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

ממשל תאגידי

אנו מחוייבים לגבש עבור לקוחותינו סביבת ממשל תאגידי אפקטיבית המותאמת באופן מיטבי לצרכיהם

על התחום

בעולם של רגולציה מתפתחת ודרישות גילוי מורכבות, אחריותם הכבדה של נושאי המשרה לקיום הוראות הממשל התאגידי מלווה כל פעולה והחלטה. עם הגידול בסיכונים המשפטיים, חברי דירקטוריון ומנהלים זקוקים כיום יותר מאי פעם ללווי משפטי צמוד וליד מקצועית מכוונת.

לפרל כהן עורכי דין בקיאים ובעלי נסיון בתחום הממשל התאגידי, המסייעים ללקוחותינו להתמקד בעיקר ולפעול באופן אפקטיבי בהתאם להוראות הדינים הרלבנטיים. בין אם מדובר ביו"ר החברה, בחבר דירקטוריון או ביועץ משפטי פנימי, נשמח לעמוד לרשותכם בניהול הסיכון המשפטי, בהבטחת ציות להוראות הרגולציה ובתקשורת עם רגולטורים וצדדים רלבנטיים אחרים.

אנו מסייעים ללקוחותינו, בין היתר, בגיבוש והטמעה של תוכנית ציות פנימיות, הבטחת אי-תלות המבקרים, שיפור מבנה הדירקטוריון ואופן פעילותו, ביצוע תחקירים ובדיקות פנימיות, תוכניות תגמול ושכר מנהלים, ניהול משברים, הטמעת נהלי עבודה בתחום הגנת המידע ועוד, והכל מתוך מחוייבות בלתי מתפשרת לגיבוש אסטרטגיה מיטבית בהתאם לצרכיו הספציפיים של הלקוח ולמטרותיו.

חדשות נבחרות