Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

עדכון לקוחות / נוב 13, 2023

מליאת הכנסת אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק), וכן שורת הקלות במתווה החל"ת.

להלן יובאו עיקרי המתווה, כפי שפורסמו על ידי משרד האוצר ורשות המיסים.

מענק המשכיות עסקית:

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023. לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+ תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ש״ח – 300,000 ש״ח בשנה: עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה המצורפת (טבלה 1).

לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש״ח, 3,150 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף ש״ח ו-4,200 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף ש״ח).

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש״ח – 400 מיליון ש״ח בשנה: עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת (טבלה 2).

כמו כן, לעסקים אלה נקבע מענק מינימום בגובה המענק לעסקים עם מחזור של עד 300 אלף ש״ח כמפורט בטבלה 1.

 • הפיצויים לעסקים שמחזור עסקיהם 300 אלף ₪ עד 100 מיליון ₪ יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ₪.
 • לעסקים שמחזור עסקיהם 100 מיליון ₪ עד 300 מיליון ₪ תעלה התקרה בהדרגה עד 1.2 מיליון ₪.
 • הפיצויים לעסקים שמחזור עסקאותיהם 300 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ₪.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק במשך תקופה בת 90 ימים ממועד פתיחת המערכת, שצפויה להפתח תוך 10 ימים. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

עובדים

הקלות במתווה החל"ת:

 • הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.
 • הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות בארבע השנים האחרונות.
 • הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.
 • תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
 • ביטול 5 ימי המתנה.
 • ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 ש״ח.
 • הארכת חל״ת אוטומטית למפונים.
 • מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם.
 • ביטול ספירת ימי החל״ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה.
 • מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים.

הקלות אלה יתקיימו בתקופה שבין יום 7 באוקטובר וועד ליום 30 בנובמבר.  מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מיציאת העובד לחל"ת בפועל.

הקלות מס לרכב צמוד:

יצאה הנחיית רשות  המיסים לפיה, עובדים שגויסו בצו 8 והחזירו את הרכב למעביד או  השאירו  את הרכב  בשטחי כינוס בעת שירות המילואים רשאים להודיע למעסיק גם בעת המילואים וגם עד 7  ימים  מסיום המילואים  על כך שאינם משתמשים ברכב, ואין לזקוף להם שווי רכב  בימים בהם שירתו , יש לזקוף שווי יחסי לפי הימים בהם  העובדים  עשו שימוש ברכב.

*  *  *

 

חדשות נבחרות