Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

תחרות והגבלים עסקיים

אנו מתמחים בתכנון הגבלי ותחרותי של עסקאות ושיתופי פעולה מסחריים בראי דיני התחרות, ליטיגציה ועוד בכל הרבדים של תחום התחרות

על התחום

ההתפתחות הדינאמית של דיני התחרות בעולם כולו, והמבנה הרגולטורי המתחדש והמתעדכן שלהם באופן שוטף, יוצרים אתגרים משמעותיים לעסקים שמבקשים להתחרות אחד בשני או לחלופין לשתף-פעולה ברמה העסקית, ולעשות כן, בהתאם להוראות חוק התחרות. אתגר זה מקבל משנה-תוקף נוכח ההשלכות המהותיות של הפרת דיני התחרות, בפן הפלילי והאזרחי, לרבות חשיפה לקנסות מנהליים כבדים, תובענות ייצוגיות ונזקים תדמיתיים.

עורכי-הדין בקבוצת התחרות במשרדנו הם בעלי הכשרה רב-לאומית בדיני התחרות בישראל, בארה"ב, באנגליה ובאיחוד-האירופי, ומייצגים תאגידים מובילים בישראל, בארה"ב, ובאירופה בתחום המסחרי (תכנון עסקאות) ובתחום האכיפה של דיני התחרות, והם בעלי-ניסיון בייצוג לקוחות בתחום התחרות בפני רשויות התחרות ובתי-משפט בארץ וברחבי העולם.

הניסיון שלנו משתרע על כל הרבדים של תחום התחרות, ואנו מספקים תכנון הגבלי ותחרותי של עסקאות ושיתופי פעולה מסחריים בראי דיני התחרות, ליטיגציה וייצוג של לקוחות בתחום התחרות בפני בתי המשפט ורשות התחרות בישראל (במישור הפלילי, המנהלי והאזרחי). כמו כן, יש לנו ניסיון עשיר בליווי עסקאות מיזוג בין חברות וקבלת "אישורי מיזוגים" מרשות התחרות, יעוץ-משפטי בתחום התחרות במסגרת עסקאות השקעה, עסקאות היי-טק, הסכמי רישיון, הסכמי זיכיון, הסכמי הפצה, הסכמי רכישה, מיזמים משותפים ושיתופי-פעולה מסחריים.
בנוסף, יש לנו ניסיון רב בליווי תוכניות אכיפה פנימית בתחום התחרות, ובמתן חוות-דעת בתחום התחרות ללקוחות בכל הסקטורים העסקיים, לרבות בתחומי המזון, תרופות ופארמה, ההיי-טק והביו-טק, ביטוח, בנקאות, בניה ותשתיות, רכב ותחבורה, נמלים ורכבות, קמעונאות ונדל"ן ועוד.

ביתר-פירוט, השירותים המשפטיים שלנו בתחום התחרות כוללים בין-היתר:

מתן חוות-דעת, המלצות פרקטיות ויעוץ בתחום התחרות – מתן חוות-דעת משפטיות והמלצות פרקטיות בנושאים מורכבים בתחום התחרות.

אכיפה וליטיגציה – ייצוג לקוחות בערכאות משפטיות בסכסוכים בעילות מתחום התחרות, ובסכסוכים הנוגעים לתחום התחרות, לרבות בנושאים של טענות לקרטל, ניצול מעמד מונפולי (או כוח-שוק) לרעה, הפרה של צווים והוראות מכוח חוק התחרות (לרבות של תנאי מיזוג), ייצוג בתחום הפלילי, המנהלי והאזרחי של דיני התחרות, ייצוג בתובענות ייצוגיות בתחום התחרות, ייצוג לצורך צווים מוסכמים בתחום התחרות, ובבורויות שבמרכזן סוגיות מורכבות מתחום התחרות.

מיזוגים ומיזמים משותפים – קביעת אסטרטגיה, הכנה, ליווי, יעוץ, ייצוג, והגשה של בקשות "לאישור מיזוג" לממונה על התחרות בישראל וכן הגשת "הודעות מיזוג" לרשות התחרות בארה"ב (Hart-Scott-Rodino process). בכלל זה, הגשת הודעות התנגדות לבקשות מיזוג, וכן ייצוג בעררים על החלטות מיזוג של הממונה על התחרות בפני ביה"ד להגבלים עסקיים ובית המשפט העליון.

פארמה וליטיגצית קניין רוחני – בשיתוף-פעולה עם מחלקת הליטיגציה של משרדנו, הגנה על חברות תרופות ופארמה ובעלי קניין רוחני כנגד אתגרים ותקיפות מתחום התחרות, טענות לניצול רעה של מעמד מונופולי או כוח-שוק ו/או טענות להתנהגות-לא-תחרותית הפוגעת בתחרות או מעכבת את פיתוחה וכו'.

חקירות בתחום התחרות ואישומי קרטל – ייצוג נחקרים ונאשמים במסגרת בדיקות וחקירות, פליליות ומנהליות, בתחום התחרות, כולל חקירות בחשדות לתיאום מחירים, חלוקת שוק, הסדרי אי-תחרות, הפרת תנאי מיזוג ו/או ניצול מעמד מונופולי (או כוח-שוק) לרעה.

מונופולים – יעוץ שוטף בתחום התחרות לבעלי-מונופולין או מתחריהם, לרבות בנושאים מורכבים וחדשניים בתחום המונופולין והתחרות, ובפרט כנגד טענות לניצול מעמד מונופולי (ו/או כוח-שוק) לרעה.

איגודים עסקיים – ניסיון רב בייצוג של איגודים עסקיים רבים בסקטורים שונים בתחום דיני התחרות לרבות ייצוג של איגודים עסקיים בערכאות משפטיות ו/או מול רשות התחרות, ויעוץ-משפטי שוטף לאיגודים עסקיים בכל-הנוגע לפעילותם השוטפת (ובסוגיות מורכבות) בראי דיני התחרות.

רגולציה ופרקטיקות עסקיות – ניסיון רב בקידום רגולציה בתחום התחרות, וביעוץ שוטף לתאגידים בתחום התחרות,לרבות בנוגע לנושאים מורכבים בתחום התחרות הנוגעים ליחסים "האופקיים" ו"האנכיים" שלהם עם ספקים, מפיצים, ומתחרים, לפי-העניין, בנושאים הקשורים לתמחור של מוצרים או שירותים בראי דיני התחרות, הסכמי רישיון, מיזמים משותפים, הסדרי-בלעדיות, הסדרי-זיכיון, הסדרי-הפצה והגבלות טריטוריליות וכו'.

יעוץ בענייני אכיפה פנימית – יעוץ בעניין תוכניות אכיפה פנימית בתחום התחרות, הקמה של תוכניות אכיפה פנימית, ליווי תחזוקה וייעוץ-שוטף בעניין תוכניות אכיפה פנימית בתחום התחרות (בישראל ובעולם, במקרה של קונצרן רב-לאומי), לרבות הרצאות תקופתיות בתחום התחרות לרבות בעניין החידושים הרלבנטיים בתחום לפעילות הלקוח; והכל על-מנת למזער ככל-הניתן סיכונים וחשיפות מתחום דיני התחרות.

חדשות נבחרות