Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

קוד פתוח

צוות הקוד הפתוח של פרל כהן מהווה את חוד החנית בתחום ומכיר לעומק את ההזדמנויות – כמו גם הסיכונים המשפטיים – הכרוכים בשימוש בתוכנות קוד פתוח

על התחום

צוות הקוד הפתוח שלנו מבין היטב את ההזדמנויות כמו גם הסיכונים המשפטיים הכרוכים בשימוש בתוכנת קוד פתוח, ומיישם בהצלחה אסטרטגיות לניצול מיטבי של ההזדמנויות לצד צמצום הסיכונים.
השימוש בתוכנות קוד פתוח (OSS) בחברות בכל היקפי הפעילות ורמות הבשלות, צמח באופן מעריכי בעשור האחרון. עם זאת, אתגרים משפטיים רבים ניצבים בדרכם של מי שמבקשים לנצל תוכנות קוד פתוח או לתרום להן, והם יכולים להשפיע באופן משמעותי על עסקים אם לא מתמודדים עמם כראוי. עסקים המשתמשים בתוכנות קוד פתוח זקוקים לייעוץ המשפטי המנוסה ביותר אשר יסייע להם להבין את מורכבות רישיונות הקוד הפתוח ולהפיק את המיטב מהפתרונות שהן מציעות.

צוות הקוד הפתוח של פרל כהן מהווה את חוד החנית בתחום ומכיר לעומק את ההזדמנויות – כמו גם הסיכונים המשפטיים – הכרוכים בשימוש בתוכנות קוד פתוח. אנו מסייעים ללקוחותינו להבין מהי החשיפה המשפטית הצפויה להם ולנקוט בצעדים מקדימים הדרושים כדי לאפשר להם להשתמש באופן מושכל בתוכנות קוד פתוח מבלי לסכן את הקניין הרוחני שלהם עצמם.

שירותינו בתחום הקוד הפתוח מקיפים בין השאר את כל אלה:
– עריכה והטמעה של מדיניות עסקית בנושא שימוש, פיתוח, שילוב והפצה של רכיבי קוד פתוח.
– הנחיות והדרכה משפטית לגבי שימוש מתאים ברכיבי קוד פתוח נפוצים, תוך שמירה על הקניין הרוחני של לקוחותינו מפני חשיפה לא רצויה.
– ייעוץ משפטי ביחס לשילוב תוכנות GPL וקוד קנייני של לקוחותינו.
– עריכת בדיקת נאותות בנושא רכיבי קוד פתוח והשימוש בהם.
– ייעוץ לצוותי הציות הפנימיים בחברות (Open Source Compliance Board) ביחס לתוכנות שהארגון מבקש להשתמש בהן.
– הנחיית חברות כיצד לשחרר תוכנה קניינית תחת רישיון קוד פתוח.
– כתיבת חוות דעת משפטיות בנושאים הנוגעים לקוד פתוח.
– גיבוש חוזים לעולם הקוד הפתוח – הסכמים של תרומת קוד, שילוב הוראות קוד פתוח ברישיונות תוכנה ובחוזים מסחריים, שיתופי פעולה בין חברות לשחרור קוד קנייני תחת רישיון קוד פתוח ועוד.
– מפגשי הדרכה לצוותי פיתוח תוכנה בנושא שימוש מותר ושימוש אסור ברכיבי קוד פתוח.
– שילוב של מדיניות ניהול קוד פתוח של ארגונים עם כלים אוטומטיים לסריקת רכיבי קוד פתוח.
– הליכים משפטיים בנושא קוד פתוח: הליכים כאלה אינם נפוצים אולם חברי צוות הקוד הפתוח במשרדנו ייצגו את הנתבעים בתיק הראשון שעסק בשילוב קוד GPL ברכיבי קוד בתוכנה (מריאנובסקי נ' ICessess, אשר נדון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב) וכן ייצגו חברת אינטרנט ישראלית ידועה שנתבעה בקליפורניה בטענה שהפרה את רישיון ה-GPL.

חדשות נבחרות