Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

הליכים משפטיים בתחום הפטנטים

לקבוצת ההליכים המשפטיים שלנו הצלחות מוכחות בניהול הליכים משפטיים העוסקים בהגנת פטנטים, תוקף פטנטים, הפרתם ומתן רישיונות בארה"ב ובישראל.

על התחום

אסטרטגיות תקיפה והגנה על זכויות הקניין הרוחני הן תנאי הכרחי להצלחה יציבה בסביבה התחרותית של ימנו. כשמדובר בהגנה על עסקים מפני הפרת הפטנטים שלהם, בהתגוננות מפני תביעות הפרה של צדדים שלישיים ובאכיפת פטנטים, אין תחליף לניסיון העשיר של פרל כהן בניהול ההליכים המשפטיים בתחום.

לצוות עורכי הדין ועורכי הפטנטים שלנו יש הבנה מקיפה בקניין רוחני, היכרות עמוקה עם טכנולוגיות מורכבות וניסיון בגיבוש אסטרטגיות מוצלחות להגנה על עסקים ופטנטים.

אנו מייצגים לקוחות בסכסוכים הנוגעים לזכות לקבל פטנט, תוקפם של פטנטים שניתנו, הפרתם וסוגיות של רישוי הכרוכות בכך. בנוסף לניסיון המעשי בבתי המשפט, לקוחות המשרד נהנים מייצוגנו בהליכים המתנהלים בפני משרד הפטנטים וסימנים המסחר של ארצות-הברית (USPTO), משרד הפטנטים הישראלי (IPO) ומשרד הפטנטים האירופי (EPO).

למעלה מ-150 עורכי הדין ועורכי הפטנטים שלנו, העוסקים בקניין רוחני, פועלים כצוות משולב אחד ממשרדינו בארה"ב, ישראל ובריטניה. אנו ממנפים את ניסיוננו במדינות שבהן למשרדינו משקדים פיסיים, ביחד עם כישורינו כמדענים ומהנדסים כדי להגן בהצלחה על בעלי פטנטים שזכויותיהם הופרו, ועל נתבעים שכלפיהם ניטען כי הפרו פטנטים של אחרים. על לקוחותינו בתחום נמנות, בין השאר, חברות הזנק, חברות רב-לאומיות מבוססות וחברות מסחור הידע של האוניברסיטאות. לכולם אנו מסייעים כדי להבטיח שיוכלו לנהל את העסק שלהם על הצד הטוב ביותר.