Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ביוגרפיה

 לעמית ניסיון עשיר בתחומי שוק ההון, ניירות ערך ותאגידים, אשר נצבר במהלך למעלה מעשר שנים כיועץ משפטי חיצוני של תאגידים ציבוריים ופרטיים, קרנות השקעה, חתמים, דירקטורים, נושאי משרה ויחידים וכן כיועץ משפטי פנימי של מנורה מבטחים פנסיה ומזכיר דירקטוריון בנק לאומי לישראל.

הוא מתמחה במתן ייעוץ וליווי שוטף לתאגידים מדווחים (הן חברות ציבוריות והן חברות אג"ח) בשוק ההון בישראל ומלווה אותם בפעילותם המסחרית היום-יומית וכן בתהליכים מורכבים בשוק ההון הישראלי. עמית עתיר ניסיון בליווי תאגידים פרטיים, מוסדיים וציבוריים בגיוסי הון וחוב מהציבור (הן בשוק הראשוני והן בשוק המשני), בהיקף גיוס כולל של מיליארדי שקלים. עמית השתתף לאורך השנים במספר הליכים תקדימיים ובכללם, לראשונה בשוק ההון בישראל, מיזוג של חברת ביוטכנולוגיה ציבורית ישראלית עם חברה הנסחרת בבורסת טורונטו, קנדה.